Domov » POGOSTO ZASTAVLJENA VPRAŠANJA

POGOSTO ZASTAVLJENA VPRAŠANJA

1. Kaj je nesnovna kulturna dediščina?

2. Kaj je nesnovna in kaj živa kulturna dediščina?

3. Kateri dokumenti urejajo področje nesnovne kulturne dediščine?

4. Kaj je Register nesnovne kulturne dediščine?

5. Kdo vodi Register nesnovne kulturne dediščine?

6. Namen vodenja Registra nesnovne kulturne dediščine?

7. Kdo je Koordinator varstva nesnovne kulturne dediščine?

8. Kateri so kontaktni podatki Koordinatorja varstva nesnovne kulturne dediščine?

9. Katere so naloge Koordinatorja varstva nesnovne kulturne dediščine?

10. Kaj je enota nesnovne kulturne dediščine?

11. Kdo lahko poda pobudo za vpis v Register nesnovne kulturne dediščine? 

12. Kdo zbira pobude za vpis v Register nesnovne kulturne dediščine?

13. Kako poteka postopek vpisa nesnovne kulturne dediščine v Register nesnovne kulturne dediščine?

14. Kdo pripravi predlog vpisa nesnovne kulturne dediščine v Register nesnovne kulturne dediščine?

15. Kaj je karakteristični prikaz enote nesnovne kulturne dediščine?

16. Zakaj mora biti karakteristični prikaz enote nesnovne kulturne dediščine prost materialnih avtorskih pravic?

17. Kaj je Delovna skupina Koordinatorja varstva nesnovne kulturne dediščine?

18. Kdo sestavlja Delovno skupino Koordinatorja varstva nesnovne kulturne dediščine?

19. Katere naloge opravlja Delovna skupina Koordinatorja varstva nesnovne kulturne dediščine?

20. Katerim merilom mora ustrezati nesnovna kulturna dediščina, da bo vpisana v Register nesnovne kulturne dediščine?

21. Kaj je nesnovna kulturna dediščina posebnega pomena?

22. Kaj je obrazec pobude za vpis nesnovne kulturne dediščine v Register nesnovne kulturne dediščine?

23. Kje najdem obrazec za pripravo pobude za vpis nesnovne kulturne dediščine v Register nesnovne kulturne dediščine?

24. Katere so obvezne priloge, ki jih mora predlagatelj pobude za vpis nesnovne kulturne dediščine v Register nesnovne kulturne dediščine priložiti obrazcu pobude?

25. Kako moram poslati fotografije?

26. Nimam fotografij v elektronski obliki ampak samo v fizični. Ali lahko kot obvezno prilogo pobudi za vpis nesnovne kulturne dediščine v Register nesnovne kulturne dediščine dodam te fotografije?

27. Kje bodo fotografije, ki jih kot obvezno prilogo priložim pobudi za vpis nesnovne kulturne dediščine v Register nesnovne kulturne dediščine uporabljene?

28. Kako pošljem izpolnjen obrazec pobude za vpis nesnovne kulturne dediščine v Register nesnovne kulturne dediščine?

29. Kaj se zgodi, če obrazec pobude nesnovne kulturne dediščine za vpis v Register nesnovne kulturne dediščine ni pravilno izpolnjen?

30. Kdaj se obravnavajo prispele pobude za vpis nesnovne kulturne dediščine v Register nesnovne kulturne dediščine?

31. Do kdaj moram oddati pobudo za vpis nesnovne kulturne dediščine v Register nesnovne kulturne dediščine, da bo obravnavana v predvidenem roku?

32. Kje najdem navodila za izpolnjevanje obrazca pobude za vpis nesnovne kulturne dediščine v Register nesnovne kulturne dediščine?

33. Kaj je ime enote za vpis v Register nesnovne kulturne dediščine?

34. Ali se lahko ime enote tekom postopka vpisa enote nesnovne kulturne dediščine v Register nesnovne kulturne dediščine spremeni?

35. Kaj je potrebno navesti pod polje Geografska razširjenost nesnovne kulturne kulturne dediščine v RS?

36. Kaj je potrebno navesti pod polje Opis nesnovne kulturne dediščine v sedanjosti?

37. Kaj je potrebno navesti pod polje Zgodovinski opis razvoja dediščine?

38. Kaj je potrebno navesti pod polje Opis načinov prenašanja znanja in učenja nesnovne kulturne dediščine?

39. Kdo je nosilec/izvajalec izročila, znanja ali dejavnosti?

40. Kdo naj se navede v obrazec pobude za vpis nesnovne kulturne dediščine v Register nesnovne kulturne dediščine v primeru, ko je več nosilcev/izvajalcev izročila, znanja ali dejavnosti?

41. Kdo je predstavnik nosilcev/izvajalcev izročila, znanja ali dejavnosti?

42. Katere podatke o nosilcu je potrebno navesti v obrazec pobude za vpis nesnovne kulturne dediščine v Register nesnovne kulturne dediščine?

43. Zakaj je znotraj obrazca pobude nesnovne kulturne dediščine za vpis v Register nesnovne kulturne dediščine potreben podpis nosilca/izvajalca izročila, znanja ali dejavnosti?

44. Kaj je potrebno naesti pod točko 7. Bibliografija in filmografija?

45. Katere priloge lahko priložim obrazcu pobude za vpis nesnovne kulturne dediščine v Register nesnovne kulturne dediščine?

46. Katere podatke je potrebno navesti ob vpisu prilog v obrazec pobude nesnovne kulturne dediščine za vpis v Register nesnovne kulturne dediščine?

47. Kako dolg naj bo video posnetek, ki ga želim priložiti obrazcu pobude nesnovne kulturne dediščine za vpis v Register nesnovne kulturne dediščine?

48. V kakšnem formatu naj bo video posnetek, ki ga želim priložiti obrazcu pobude nesnovne kulturne dediščine za vpis v Register nesnovne kulturne dediščine?

49. V katerih primerih naj obrazcu pobude nesnovne kulturne dediščine za vpis v Register nesnovne kulturne dediščine dodam avdio prilogo?

50. V kakšnem formatu naj bo avdio priloga, ki jo želim priložiti obrazcu pobude nesnovne kulturne dediščine za vpis v Register nesnovne kulturne dediščine?

51. Kako pošljem video in avdio priloge, ki jih želim priložiti obrazcu pobude nesnovne kulturne dediščine za vpis v Register nesnovne kulturne dediščine?

52. Kdo je predlagatelj pobude nesnovne kulturne dediščine za vpis v Register nesnovne kulturne dediščine?

53. Katere podatke o predlagatelju je potrebno navesti v obrazec pobude nesnovne kulturne dediščine za vpis v Register nesnovne kulturne dediščine?

54. Zakaj so potrebni podatki o predlagatelju?

 

1. Po Unescovi Konvenciji o varovanju nesnovne kulturne dediščine (2003) nesnovna kulturna dediščina »pomeni prakse, predstavitve, izraze, znanja, veščine in z njimi povezani orodja, predmete, izdelke in kulturne prostore, ki jih skupnosti, skupine in včasih tudi posamezniki prepoznavajo kot del svoje kulturne dediščine. Skupnosti in skupine nesnovno kulturno dediščino, preneseno iz roda v rod, nenehno poustvarjajo kot odziv na svoje okolje, naravo in zgodovino, in zagotavlja občutek za identiteto in neprekinjenost s prejšnjimi generacijami, s čimer spodbuja spoštovanje do kulturne raznolikosti in človeške ustvarjalnosti«.

2. Nesnovna, nematerialna, neopredmetena, neotipljiva kulturna dediščina so sinonimi za termin živa kulturna dediščina.

Termin živa kulturna dediščina je prišel v veljavo z Zakonom o varstvu kulturne dediščine v letu 2008, ki je za živo kulturno dediščino opredelil »nesnovne dobrine, kot so prakse, predstavitve, izrazi, znanja, veščine, in z njimi povezane premičnine in kulturni prostori (kjer se ta dediščina predstavlja ali izraža), ki jih skupnosti, skupine in včasih tudi posamezniki prenašajo iz roda v rod in jih nenehno poustvarjajo kot odziv na svoje okolje, naravo in zgodovino«.

Z Zakonom o spremembah Zakona o varstvu kulturne dediščine, ki je stopil v veljavo 21. maja 2016, je bil termin živa dediščina spremenjen v termin nesnovna dediščina.

3. Dokumenti, ki urejajo področje nesnovne kulturne dediščine so:

Unescova Konvencija o varovanju nesnovne kulturne dediščine (2003) 

Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1; 2008)

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1D; 2016)

Pravilnik o registru kulturne dediščine (2009)

Pravilnik o seznamih zvrsti dediščine in varstvenih usmeritvah (2010)

4. Register nesnovne kulturne dediščine je osrednja zbirka podatkov o nesnovni dediščini, ki je del Registra kulturne dediščine in jo poleg Registra nesnovne dediščine sestavljata še Register nepremične in Register premične dediščine.

5. Register nesnovne kulturne dediščine vodi Direktorat za kulturno dediščino pri Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije.

6. Namen vodenja Registra nesnovne kulturne dediščine je zagotavljanje informacijske podpore izvajanju varstva nesnovne kulturne dediščine. Register nesnovne kulturne dediščine je namenjen tudi predstavljanju, raziskovanju, vzgoji, izobraževanju in razvijanju zavesti javnosti o nesnovni kulturni dediščini na Slovenskem in v zamejstvu.

7. Z letom 2011 je postal Koordinator varstva nesnovne kulturne dediščine Slovenski etnografski muzej.

8. Kontaktni podatki Koordinatorja varstva nesnovne kulturne dediščine so:

Koordinator varstva nesnovne kulturne dediščine

Slovenski etnografski muzej

Metelkova 2, 1000 Ljubljana

Telefon: 01/ 300 87 00

Spletna stran: http://www.nesnovnadediscina.si

Kontaktne osebe:

mag. Adela Pukl: adela.pukl@etno-muzej.si

dr. Nena Židov: nena.zidov@etno-muzej.si

mag. Anja Jerin: anja.jerin@etno-muzej.si

9. Koordinator varstva nesnovne kulturne dediščine kot državno javno službo opravlja naslednje naloge:

– identificira, dokumentira, preučuje, vrednoti in interpretira nesnovno kulturno dediščino,

– usklajuje in predlaga vpis enot nesnovne kulturne dediščine v Register nesnovne kulturne dediščine,

– svetuje nosilcem nesnovne kulturne dediščine glede njenega celostnega ohranjanja,

– pripravlja predloge za razglasitev nesnovne kulturne dediščine posebnega pomena ter 

– usklajuje delo muzejev in zavoda v zvezi z ohranjanjem nesnovne kulturne dediščine in kulturnih prostorov. 

10. Enota nesnovne kulturne dediščine je prvina nesnovne kulturne dediščine, ki je zaradi svojih lastnosti lahko prepoznana kot tisti element kulturne dediščine, ki ustreza Merilom za vpis v Register nesnovne kulturne dediščine in bo kot taka vpisana v Register nesnovne kulturne dediščine.

11. Pobudo za vpis v Register nesnovne kulturne dediščine lahko poda vsakdo posameznik, društvo, neformalno organizirana skupina, ustanova), ki je v stiku z nesnovno kulturno dediščino. Bodisi gre pri tem za nosilca nesnovne kulturne dediščine ali strokovnjaka, ki se ukvarja z njenim raziskovanjem.

12. Pobude za vpis v Register nesnovne kulturne dediščine zbira Koordinator varstva nesnovne kulturne dediščine.

13.Pobudo za vpis nesnovne kulturne dediščine v Register nesnovne kulturne dediščine, ki jo prejme Koordinator varstva nesnovne kulturne dediščine, Koordinator pregleda. V kolikor opazi, da je pobuda pomanjkljivo izpolnjena, kontaktira predlagatelja pobude in ga prosi za dopolnitve.

Delovna skupina Koordinatorja varstva nesnovne kulturne dediščine pobudo za vpis v Register nesnovne kulturne dediščine obravnava in glede na ustreznost usmeritev Unescove Konvencije o varovanju nesnovne kulturne dediščine, Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1), Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1D; 2016) ter Meril za vpis v Register nesnovne kulturne dediščine, poda o posamezni pobudi svoje mnenje.

V kolikor obravnavana pobuda za vpis nesnovne kulturne dediščine v Register nesnovne kulturne dediščine ustreza predpisanim merilom, je potrjena kot primerna za vpis v Register nesnovne kulturne dediščine. V kolikor enota nesnovne kulturne dediščine ne ustreza predpisanim merilom, je s strani Delovne skupine Koordinatorja zavrnjena in ne more biti predmet vpisa v Register.

O potrditvi ali zavrnitvi enote za vpis v Register nesnovne kulturne dediščine, Koordinator obvesti predlagatelja pobude nesnovne kulturne dediščine.

14. Vsako pobudo nesnovne kulturne dediščine, ki je bila na sestanku Delovne skupine Koordinatorja varstva nesnovne kulturne dediščine obravnavana in na podlagi meril potrjena kot primerna za vpis v Register nesnovne kulturne dediščine, Koordinator še enkrat pregleda in preveri ali so v podani pobudi vsi potrebni podatki in priložene obvezne priloge. V kolikor opazi, da je pobuda nesnovne kulturne dediščine v kateri od posameznih točk pomanjkljiva, kontaktira predlagatelja in ga prosi za morebitne dopolnitve.

V nadaljevanju postopka vpisa v Register nesnovne kulturne dediščine Koordinator pripravi predlog za vpis nesnovne kulturne dediščine v Register nesnovne kulturne dediščine, katerega skupaj s karakterističnim prikazom odda na Ministrstvo za kulturo, ki postopek zaključi z vpisom enote v Register nesnovne kulturne dediščine.

15. Karakteristični prikaz enote nesnovne kulturne dediščine je ustrezen prikaz v obliki fotografije, video ali avdio posnetka, ki najbolj celovito predstavlja enoto nesnovne kulturne dediščine, ki je predmet vpisa v Register nesnovne kulturne dediščine.

Karakteristični prikaz je skupaj s predlogom enote nesnovne kulturne dediščine podan na Ministrstvo za kulturo.

Karakteristični prikaz mora biti prost vseh materialnih avtorskih pravic brez časovnih in krajevnih omejitev.

16. Karakteristični prikaz enote nesnovne kulturne dediščine mora biti prost materialnih avtorskih pravic brez časovnih in krajevnih omejitev, ker tako zahteva sama uporaba gradiva, ki ga bo Ministrstvo za kulturo uporabilo v namene promocije za vpis v Register nesnovne kulturne dediščine predlagane enote.

17. Delovna skupina Koordinatorja varstva nesnovne kulturne dediščine je posvetovalno telo Koordinatorja varstva nesnovne kulturne dediščine, ki obravnava pobude za vpis nesnovne kulturne dediščine v Register nesnovne kulturne dediščine in sodeluje pri oblikovanju predlogov za vpis v Register nesnovne kulturne dediščine.

18. Delovno skupino Koordinatorja varstva nesnovne kulturne dediščine sestavljajo predstavniki različnih strokovnih in znanstvenih ustanov, kot so muzeji, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Ministrstvo za kulturo.

19. Delovanje Delovne skupine Koordinatorja varstva nesnovne kulturne dediščine predpisuje Pravilnik o delovanju Delovne skupine.

Delovna skupina Koordinatorja se sestaja trikrat letno, predvidoma v mesecu februarju, juniju in oktobru. Na sejah skupina obravnava prispele pobude za vpis nesnovne kulturne dediščine v Register nesnovne kulturne dediščine, ki jih zbere in predstavi Koordinator ter skladno z merili predlaga, potrjuje ali zavrača pobude nesnovne kulturne dediščine za vpis v Register nesnovne kulturne dediščine.

20. Za vpis v Register nesnovne kulturne dediščine mora predlagana enota nesnovne kulturne dediščine zadostiti naslednjim Merilom:

1) Sodi v eno od zvrsti nesnovne kulturne dediščine kot jih definirata Unescova Konvencija o varovanju nesnovne kulturne dediščine (2003) in Pravilnik o seznamih zvrsti dediščine in varstvenih usmeritvah.

2) Je pomemben del življenja na območju Republike Slovenije, njenih regij in lokalnih skupnosti.

3) Predstavlja pomemben vir za razumevanje zgodovinskih procesov, pojavov ter njihove povezanosti s sedanjo kulturo.

4) Predstavlja izrazit dosežek ustvarjalnosti ali dragoceno prispeva h kulturni raznolikosti.

5) Dediščina je s strani prebivalcev prepoznana kot skupna dediščina, trajno pomembna za lokalno skupnost ali regijo.

6) Dediščina je s strani stroke prepoznana, dokumentirana ali preučena ter utemeljena kot pomembna sestavina kulture, ki izpričuje življenjski slog lokalnega okolja, lahko tudi v povezavi z drugimi lokalnimi skupnostmi, in predstavlja povezavo med sodobnostjo in preteklostjo.

7) Dediščina je dalj časa prisotna v skupnosti in se trajno ali občasno izvaja praviloma najmanj 50 let. Izjeme (o katerih presoja Delovna skupina Koordinatorja varstva nesnovne kulturne dediščine) so obnovitve dediščine po prekinitvah.

8) Posamezni nosilci nesnovne kulturne dediščine se morajo z določeno dejavnostjo, ki je prisotna v primarnem okolju že 50 let, ukvarjati najmanj 10 let.

9) Nosilci obrtnega znanja pri svojem delu sledijo tradicionalnim načinom izdelave.

10) Nosilci dediščine skrbijo, da znanja in veščine, potrebna za njeno varovanje in ohranitev, posredujejo svojim naslednikom.

11) Dediščina se izvaja v primarnem času in prostoru.

12) Dediščina je s svojimi pojavnimi oblikami dostopna in predstavljana.

13) Nosilci veščin in znanj nesnovne kulturne dediščine sodelujejo s strokovnjaki pri preučevanju, dokumentiranju in predstavljanju dediščine kot tudi pri širjenju znanj o njej v raznih izobraževalnih oblikah.

14) Pobuda za vpis v Register nesnovne kulturne dediščine vsebuje vso potrebno dokumentacijo.

21. Nesnovna kulturna dediščina posebnega pomena je nesnovna kulturna dediščina, ki je razglašena za spomenik.

Glede na pomen razlikujemo nesnovno kulturno dediščino posebnega lokalnega in državnega pomena.

Akt o razglasitvi nesnovne kulturne dediščine posebnega državnega pomena sprejme Vlada RS, akt o razglasitvi nesnovne kulturne dediščine posebnega lokalnega pomena pa predstavniški organ lokalne skupnosti (občine ali pokrajine).

22. Obrazec pobude za vpis nesnovne kulturne dediščine v Register nesnovne kulturne dediščine je formular, ki vsebuje informacije o nesnovni kulturni dediščini, ki je predmet vpisa v Register nesnovne kulturne dediščine.

23. Obrazec pobude za vpis nesnovne kulturne dediščine v Register nesnovne kulturne dediščine je na voljo na spletni strani Koordinatorja varstva nesnovne kulturne dediščine, pod rubriko DOKUMENTI in rubriko POBUDE ZA VPIS V REGISTER.

24. Pobuda za vpis v Register mora vsebovati najmanj 10 in ne več kot 20 fotografij.

25. Fotografije, ki so obvezni del vsake pobude za vpis nesnovne kulturne dediščine v Register nesnovne kulturne dediščine, je potrebno poslati v elektronski obliki zraven elektronske verzije pobude, shranjene na CD-ju na naslov Koordinatorja varstva nesnovne kulturne dediščine.

Fotografije v elektronski obliki naj bodo ležečega formata.

Ločljivost fotografij naj bo vsaj 600 dpi za velikost 9 x 12 cm oz. minimalno 2835 x 2126 slikovnih pik.

Fotografije naj bodo v TIFF ali JPEG formatu.

26. K pobudi za vpis nesnovne kulturne dediščine v Register nesnovne kulturne dediščine se lahko priložijo tudi fotografije v fizični obliki, ki jih Koordinator varstva nesnovne kulturne dediščine na željo predlagatelja vrne.

Te fotografije bodo digitalizirane v ustreznih ločljivostih in v elektronski obliki uporabljene v namene promocije in znanstveno-raziskovalne namene Registra nesnovne kulturne dediščine.

27. Za fotografije, ki jih Koordinator varstva nesnovne kulturne dediščine pridobi skupaj s pobudo za vpis nesnovne kulturne dediščine v Register nesnovne kulturne dediščine, je potreben podpis avtorja/avtorjev fotografij znotraj obrazca pobude.

S podpisom se avtor/ji strinja da, fotografske priloge pobude postanejo del dokumentacije Koordinatorja varstva nesnovne kulturne dediščine, ki si pridržuje pravico do uporabe gradiva v sklopu Registra nesnovne kulturne dediščine, za njegovo promocijo in v znanstveno-raziskovalne namene. Fotografske  priloge so proste vseh materialnih avtorskih pravic v zgoraj navedene namene, za vsako uporabo v drugačne namene pa je potreben nov dogovor. 

28. Izpolnjen in podpisan obrazec pobude nesnovne kulturne dediščine za vpis v Register nesnovne kulturne dediščine je potrebno poslati v pisni in elektronski obliki, shranjen na CD-ju, na naslov Koordinatorja varstva nesnovne kulturne dediščine.

29. Po prejetju pobude za vpis nesnovne kulturne dediščine v Register nesnovne kulturne dediščine Koordinator varstva nesnovne kulturne dediščine prejeto gradivo pregleda. V kolikor ugotovi, da je pobuda  nepravilno ali pomanjkljivo izpolnjena, Koordinator kontaktira predlagatelja in ga prosi za spremembe oz. dopolnitve.

30. Prispele pobude nesnovne kulturne dediščine za vpis v Register nesnovne kulturne dediščine so s strani Delovne skupine Koordinatorja varstva nesnovne kulturne dediščine obravnavane trikrat letno, predvidoma v mesecu februarju, juniju in oktobru.

31. Zadnji rok za oddajo pobude za vpis nesnovne kulturne dediščine v Register nesnovne kulturne dediščine, da bo obravnavana v predvidenem roku, je mesec dni pred sestankom Delovne skupine Koordinatorja varstva nesnovne kulturne dediščine.
Če želite, da bo pobuda obravnavana v mesecu februarju, je potrebno poslati zahtevano dokumentacijo do 15. januarja tekočega leta.
Če želite, da bo pobuda obravnavana v mesecu juniju, je potrebno poslati zahtevano dokumentacijo do 15. maja tekočega leta.
Če želite, da bo pobuda obravnavana v mesecu oktobru, je potrebno poslati zahtevano dokumentacijo do 15. septembra tekočega leta.

32. Navodila za izpolnjevanje obrazca pobude za vpis nesnovne kulturne dediščine v Register nesnovne kulturne dediščine so na voljo v samem obrazcu.

33. Ime enote nesnovne kulturne dediščine za vpis v Register nesnovne kulturne dediščine je ime, s katerim je poimenovana prvina nesnovne kulturne dediščine, ki je predmet postopka vpisa v Register nesnovne kulturne dediščine.
Ime enote naj bo čim bolj jedrnato in naj zadene bistvo vsebine dediščine. Imenu dodajte tudi sinonim, če je značilen za dediščino v tistem kraju.

34. Na podlagi strokovnih usmeritev Delovne skupine Koordinatorja varstva nesnovne kulturne dediščine se ime enote nesnovne kulturne dediščine, ki je predmet postopka vpisa v Register nesnovne  kulturne dediščine, tekom priprave predloga nesnovne kulturne dediščine lahko spremeni.

35. Pod polje Geografska razširjenost nesnovne kulturne dediščine v RS navedite kraj in občino, kjer se nesnovna kulturna dediščina pojavlja. Zabeležite območje razširjenosti (lokalno, regionalno ali na območju celotne Slovenije) dediščine v RS v katerem dediščina živi in od katerega je odvisen njen obstoj.

36. Pod poljem Opis nesnovne kulturne dediščine v sedanjosti opišite pojavne oblike nesnovne kulturne dediščine v sedanjosti: kdo je njen nosilec, kje se dediščina pojavlja, kdaj v koledarskem letu se pojavlja, zakaj se pojavlja, kako, …

37. Pod poljem Zgodovinski opis razvoja dediščine na kratko opišite zgodovinski razvoj nesnovne kulturne dediščine in navedite morebitno prvo pisno omembo oz. vire. Če ni drugega podatka, navedite mnenje nosilca o starosti kulturne prvine.

38. Pod polje Opis načinov prenašanja znanja in učenja nesnovne kulturne dediščine navedite in opišite načine prenosa znanja in učenja nesnovne kulturne dediščine.

39. Nosilec/izvajalec izročila, znanja ali dejavnosti je lahko posameznik, društvo, neformalno ali formalno organizirana skupnost ali skupina, ki bo kot nosilec nesnovne kulturne dediščine, ki je predmet postopka vpisa v Register nesnovne kulturne dediščine, evidentiran/a v Registru nesnovne kulturne dediščine.

40. V primeru, ko je predmet vpisa v Register nesnovne kulturne dediščine enota nesnovne kulturne dediščine, pri kateri je več nosilcev/izvajalcev izročila, znanja ali dejavnosti, je potrebno v obrazec pobude nesnovne kulturne dediščine navesti vse nosilce/izvajalce izročila, znanja ali dejavnosti. Točko 6. v obrazcu po potrebi kopirajte.

41. Predstavnik nosilcev/izvajalcev izročila, znanja ali dejavnosti je tista oseba, ki zastopa skupino nosilcev/izvajalcev izročila, znanja ali dejavnosti.
V primeru društev je predstavnik nosilcev/izvajalcev izročila, znanja ali dejavnosti predsednik društva.

42. V obrazec pobude za vpis nesnovne kulturne dediščine v Register nesnovne kulturne dediščine je potrebno pod točko 6. navesti naslednje podatke o posameznih nosilcih/izvajalcih izročila, znanja ali dejavnosti:

- Ime in priimek nosilca/naziv ustanove, ime in priimek predstavnika nosilca, naslov

telefon nosilca/izvajalca izročila, znanja ali dejavnosti,

- elektronsko pošto nosilca/izvajalca izročila, znanja ali dejavnosti,

- spletno stran nosilca/izvajalca izročila, znanja ali dejavnosti,

- Opis dejavnosti nosilca/ izvajalca izročila, znanja ali dejavnosti,

- kraj, datum in podpis nosilca/izvajalca izročila, znanja ali dejavnosti.

43. Znotraj obrazca pobude nesnovne kulturne dediščine za vpis v Register nesnovne kulturne dediščine je potreben podpis nosilca/izvajalca izročila, znanja ali dejavnosti, saj se s podpisom nosilec/izvajalec izročila, znanja ali dejavnosti strinja, da je kot nosilec/izvajalec evidentiran v Registru nesnovne kulturne dediščine.

44. Pod točko 7. v prijavnem obrazcu enote nesnovne kulturne dediščine naj se navede izbor referenčne znanstvene, strokovne in poljudne literature ter filmografije vezane na prijavljeno nesnovno kulturno dediščino.

45. Obrazcu pobude nesnovne kulturne dediščine za vpis v Register nesnovne kulturne dediščine je potrebno obvezno priložiti do 20 fotografij (v skladu z navodili). Po izbiri pa se lahko obrazcu priložijo tudi video in avdio priloge.

46. V točki 8., ki obsega podatke o prilogah v obrazcu pobude nesnovne kulturne dediščine za vpis v Register nesnovne kulturne dediščine, je potrebno navesti naslednje podatke:

- Za fotografije naj se navede naslov fotografije, kraj in datum nastanka fotografije, avtor oz. vir fotografske priloge. Potrebno je navesti kraj, datum, podpis avtorja/avtorjev fotografij.

- Za video posnetke naj se navede naslov video priloge, kraj in datum snemanja, avtorja/avtorje in producenta/producente video dokumentacije, leto izdelave, format in trajanje posnetkov. Prav tako je potrebno navesti kraj, datum in podpis avtorja/avtorjev in producenta/producentov video priloge.

- Za avdio posnetke naj se navede naslov avdio priloge, kraj in datum snemanja, avtorja/avtorje in producenta/producente avdio dokumentacije, leto izdelave, format in trajanje posnetkov. Prav tako je potrebno navesti kraj, datum in podpis avtorja/avtorjev in producenta/producentov video priloge.

47. Video posnetek, ki ga želite priložiti obrazcu pobude nesnovne kulturne dediščine za vpis v Register nesnovne kulturne dediščine naj ne preseže 60 minut.

48. Koordinator varstva nesnovne kulturne dediščine priporoča video posnetke v MPEG2 formatu na DVD nosilcu. Možni so tudi drugi standardni formati.

49. V primeru nesnovne kulturne dediščine, ki obsega petje ali govor in pri kateri video posnetek ni potreben za prepoznavanje vrednosti predlagane enote, je zaželena avdio priloga.

50. Avdio priloga, ki jo želite priložiti obrazcu pobude nesnovne kulturne dediščine za vpis v Register nesnovne kulturne dediščine naj bo v enem od standardnih formatov: WAV, MP3, WMA, FLAC, OGG.

51. Video in avdio priloge naj se skupaj z obveznimi fotografijami, pošljejo ločeno od prijave, na DVD-ju, na naslov Koordinatorja varstva nesnovne kulturne dediščine.

52. Predlagatelj pobude nesnovne kulturne dediščine za vpis v Register nesnovne kulturne dediščine je oseba, ki je pripravila obrazec pobude nesnovne kulturne dediščine in katero Koordinator varstva nesnovne kulturne dediščine v primeru potrebnih sprememb in dopolnitev prijavne dokumentacije kontaktira.

53. V obrazec pobude nesnovne kulturne dediščine za vpis v Register nesnovne kulturne dediščine je potrebno navesti naslednje podatke o predlagatelju oz. prijavitelju enote nesnovne kulturne dediščine:

- ime in priimek ter naziv predlagatelja,

- v primeru, da gre za organizacijo, naj se navede odgovorna oseba,

- naslov predlagatelja,

- telefon predlagatelja,

- e- pošto predlagatelja,

- spletno stran predlagatelja,

- kraj, datum in podpis predlagatelja.

54. Podatki o predlagatelju oz. prijavitelju nesnovne kulturne dediščine za vpis v Register nesnovne kulturne dediščine so potrebni zaradi komuniciranja Koordinatorja varstva nesnovne kulturne dediščine s predlagateljem nesnovne kulturne dediščine.