Domov » UNESCO

UNESCO

Unescova Konvencija o varovanju nesnovne kulturne dediščine (2003) (v nadaljevanju Konvencija), ki opredeljuje nesnovno kulturno dediščino kot »prakse, predstavitve, izraze, znanja, veščine in z njimi povezana orodja, predmete, izdelke in kulturne prostore, ki jih skupnosti, skupine in včasih tudi posamezniki prepoznavajo kot del svoje kulturne dediščine«, je bila sprejeta na 32. konferenci Unesca v Parizu, v oktobru leta 2003. V Sloveniji je bila ratificirana konec leta 2007. Do maja 2023 jo je ratificiralo 181 držav.

Konvencija nesnovno kulturno dediščino deli na:
(a) ustna izročila in izraze, vključno z jezikom kot nosilcem nesnovne kulturne dediščine;
(b) uprizoritvene umetnosti;
(c) družbene prakse, rituale in praznovanja;
(d) znanje in prakse o naravi in svetu;
(e) tradicionalne obrtne veščine.

Nameni Konvencije:
(a) varovati nesnovno kulturno dediščino;
(b) zagotoviti spoštovanje nesnovne kulturne dediščine skupnosti, skupin in posameznikov;
(c) dvigniti zavedanje o pomembnosti nesnovne kulturne dediščine na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni ter zagotoviti medsebojno spoštovanje te dediščine;
(d) zagotoviti mednarodno sodelovanje in pomoč.

Varovanje nesnovne kulturne dediščine na mednarodni ravni se izvaja v sklopu dveh seznamov in enega registra:
1. Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva,
2. Seznam nesnovne kulturne dediščine, ki jo je nujno nemudoma zavarovati,
3. Register programov, projektov in dejavnosti za varovanje nesnovne kulturne dediščine

Pred pripravo nominacije za vpis nesnovne kulturne dediščine na enega od Unesco seznamov ali registra mora biti enota nesnovne kulturne dediščine:

1. najprej vpisana v nacionalni Register nesnovne dediščine, nato
2. razglašena za nesnovno dediščino posebnega državnega pomena.

Ko je enota zaščitena na najvišjem državnem nivoju (nesnovna dediščina posebnega državnega pomena), se v sodelovanju nosilca in stroke lahko prične priprava nominacije za Unescova seznama ali register.

Vse potrebne informacije najdete na spletni strani: http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00001.

Informacije in podrobnejša navodila: Aktivnosti za vpis enot nesnovne kulturne dediščine v Register nesnovne dediščine, razglasitev nesnovne dediščine posebnega državnega pomena in pripravo nominacije za Unescov Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva.

Rok za oddajo nominacij na sedež Unesca je 31.3. vsako leto. Vendar morajo biti nominacije usklajene in potrjene s strani stroke kot tudi s strani vlade RS. Zato je rok za oddajo prijavnega obrazca v slovenskem jeziku in vseh prilog na Ministrstvo za kulturo RS, ki formalno vodi postopek nominacije, NAJKASNEJE 31.1. V TEKOČEM LETU.

Informacije in podrobnejša navodila:
Register nesnovne kulturne dediščine in prijave: http://www.nesnovnadediscina.si/

MK:https://www.gov.si/teme/nesnovna-dediscina/

Intangible Heritage Lists (Unesco): http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?pg=00011

O Konvenciji: http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00006

Informacije in dokumenti za nominacijo: http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00184

Zakon o ratifikaciji Konvencije o varovanju nesnovne kulturne dediščine (Uradni list RS - Mednarodne pogodbe, št. 1/08): http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlmpid=20082

Smernice za oblikovanje karakterističnih video prikazov kot prilog nominacijam na Unescov Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva (oktober 2019)

Koordinator varstva nesnovne kulturne dediščine
Slovenski etnografski muzej