Domov » UPORABA ZNAKA REGISTRA NESNOVNE KULTURNE DEDIŠČINE

UPORABA ZNAKA REGISTRA NESNOVNE KULTURNE DEDIŠČINE

Znak Registra je na voljo za uporabo nosilcem enot nesnovne kulturne dediščine, ki so vpisani v Register nesnovne kulturne dediščine (Register je dostopen na spletni strani Ministrstva za kulturo).

Znak Registra je namenjen objavi v publikacijah in drugih tiskovinah ter na spletnih straneh, ki predstavljajo v Register nesnovne kulturne dediščine vpisane enote in nosilce nesnovne kulturne dediščine. Prav tako se znak lahko uporablja kot oznaka na izdelkih/produktih nosilcev, ki so vpisani v Register nesnovne kulturne dediščine.

Dovoljenje za uporabo znaka Registra izda Koordinator varstva nesnovne kulturne dediščine po predhodnem povpraševanju preko elektronske pošte na naslov nesnovna@etno-muzej.si. V kolikor Koordinator presodi, da je raba znaka v skladu s Priročnikom za uporabo zaščitnega znaka, izda uporabniku dovoljenje za uporabo znaka, v katerem so navedeni natančni podatki uporabnika ter namen rabe znaka.