Subscribe to RSS - Kustodiat za ljudsko likovno umetnost in slikovne vire

Slovenski etnografski muzej

Digitalne zbirke

Kustodiat za ljudsko likovno umetnost in slikovne vire

V kustodiatu za ljudsko likovno umetnost in slikovne vire raziskujemo, dopolnjujemo in predstavljamo zbirke, ki so bile zasnovane v drugi polovici 19. stoletja v Kranjskem deželnem muzeju, in katerih današnja struktura je odraz zbiralne politike kustodiata od 60. let 20. stoletja naprej. Slednja temelji na pojmovanju ljudske likovne umetnosti kot posebnega, z družbenimi razmerami določenega in razložljivega likovnega oblikovanja izdelkov, pri katerem je z zavestnim estetskim ustvarjanjem presežena in tudi že ločena njihova zgolj uporabna funkcija. Ljudska likovna umetnost je nastajala v kulturi depriviligiranih družbenih plasti od druge polovice 18. stoletja do začetka 20. stoletja. Glavnina takšnega likovnega oblikovanja, ki se je razvilo v celoto z bolj ali manj dosledno uveljavljenimi oblikovnimi načeli, je nastajala na kmetijah in za kmetije v 19. stoletju. Ljudska umetnost, ki ni kaka posebna slogovna, nezgodovinska in nespremenljiva umetnostna zvrst, je pomemben del celotne slovenske umetnostne ustvarjalnosti in ena od zgodovinskih podob duhovne kulture slovenskega, predvsem kmečkega, prebivalstva.

Z vidika sodobnejših etnoloških pogledov je naloga kustodiata predstavitev likovnega obzorja kot odnosa do likovne umetnosti in likovnega oblikovanja pri družbenih skupinah ali pri posameznikih ter interpretacija poznavanja, sprejemanja, odklanjanja ali neopredeljenosti do likovnih zvrsti, slogov in posamičnih del likovne umetnosti in likovnega oblikovanja tako rekoč od prazgodovine do danes. V ta kontekst sodijo evidentiranje, zbiranje, študij in predstavljanje sestavin kmečke kulture kot ideološko uporabljanih/izrabljenih likovnih simbolov tako v konkretnih družbenih okoljih kot tudi v različnih muzejskih praksah.

V kustodiatu hranimo številne slikovne vire (zlasti slike in risbe), ki so podpora interpretaciji raznovrstnih etnoloških tem. Na stalni razstavi Med naravo in kulturo so v razdelku Družbeno in duhovno na ogled poslikane panjske končnice, slike na steklu, obodne škatle, skrinjice in pušice, preslice in vretena, komatni glavniki, palice in pipe, trniči in pisave za trniče, modeli za mali kruhek in mali kruhki.