Subscribe to RSS - Kustodiat za kmečko gospodarstvo in promet

Slovenski etnografski muzej

Kustodiat za kmečko gospodarstvo in promet

Kustodiat za kmečko gospodarstvo in promet - naslovna slika

Zbirke Kustodiata za kmečko gospodarstvo in promet določajo temeljne dejavnosti kmečkega gospodarstva oziroma hišne ali družinske ekonomije in v njih zaporedje delovnih procesov.

Vanje so umeščeni predmeti, ki po svoji primarni funkciji sodijo v gospodarske dejavnosti, izvajane v naravnih ekosistemih in v tiste, izvajane v gojenih ekosistemih. Med prvimi gre za pripomočke, ki jih je človek uporabljal pri nabiralništvu, lovu in ribolovu in med drugimi za orodja in naprave v rabi pri poljedelstvu v najširšem pomenu – torej pri poljedelstvu v ožjem pomenu, pri vrtnarstvu, sadjarstvu, vinogradništvu, oljkarstvu in hmeljarstvu; pri živinoreji – reji živine in malih živali; pri čebelarstvu in gozdarstvu. V zbirke kustodiata so umeščena tudi raznovrstna prometna in transportna sredstva.

Predmete si je mogoče ogledati na stalni razstavi Med naravo in kulturo, ki jo začenjamo z nabiralništvom, lovom in ribolovom. Videti je mogoče listne koše, grabljice za borovnice, pasti za miši, polšje pasti, pasti za ptice, osti, žimnate zanke, koše za ribe, vrše, trnke, mreže, igle za sivanje mrež ter največji predmet v muzeju - čupo. Nato so predstavljeni poljedeljski predmeti (predmeti za pridobivanje in obdelavo zemlje, pobiranja, čiščenja do pridelave pridelkov (gojeni ekosistemi)) ter reja živali. Vsi ti predmeti so del zbirke Kustodiata za kmečko gospodarstvo in promet. Predstavljene so različne motike, rovnice, lopate, plevnice, plugi, rala, spri, kose, ružila za luščenje koruze, trlice, mikalniki. Predstavljamo oselnike, ognila, osla, kose, vile, kambe, zvonce, jarme, komate, škarje za striženje ovac, pinje, latvice, panje, škatlje za matice.

Temeljne zbirke in podzbirke:

Nabiralništvo, lov in ribolov

 • pripomočki za nabiranje gozdnih sadežev in drugih samorodnih naravnih pridelkov (grabljice za borovnice, raznovrstni koši in košare)
 • pasti in drugi pripomočki za lov na divjad, za polšji lov, ptičji lov in lov na hišne in poljske škodljivce
 • pripomočki za sladkovodni in morski ribolov (saki, vrše, osti, harpune, mreže, ribiške palice) 

Poljedelstvo

 • orodja za pridobivanje oziroma za krčenje in pripravo obdelovalne zemlje (kavlji za vlečenje goreče mase)
 • orodja za kopaško obdelovanje zemlje (motike, rovnice, lopate)
 • orna orodja (rala, plugi)
 • orodja za površinsko obdelovanje zemlje (brane, valji, bati za tolčenje grud)
 • pripomočki za izboljševanje zemlje (gnojni koši, vile in kopače)
 • pripomočki za setev in saditev (košare sejalnice, sadilni klini)
 • orodja za oskrbovanje rastlin (plevnice, srpice; sadjarski cepilni nožki, žage, škarje; vinogradniške cepilne klešče in škarje, žveplalniki, škropilnice)
 • pripomočki za pobiranje, obiranje in spravilo pridelkov (košare za pobiranje poljščin in vrtnin, orodja za žetev in košnjo – srpi, kose, klepalna orodja, oselniki, grablje, vile; obiralniki in košare za sadje; škarje in noži za trgatev, brente in druge posode za grozdje)
 • orodja in naprave za čiščenje in predelavo pridelkov (cepci, reta, rešeta, vevnice, vetrniki, pripomočki za luščenje koruze, stope, žrmlje; trlice in tolkači za lan in konopljo, grebeni; ostrvi; pripomočki za drobljenje in mastenje sadja ali grozdja, pripomočki za kipenje grozdja, stiskalnice, kotli za žganjekuho, lese za sušenje sadja)

Živinoreja

 • pripomočki za pašo (kambe in zvonci za drobnico in govejo živino)
 • orodja in naprave za krmljenje in napajanje (slamoreznice, pitalniki in krmilniki)
 • orodja za oskrbo živalskih bivališč (orodja za kidanje in odvažanje gnoja, pripomočki za nastiljanje)
 • orodja za nego živali (strgulje, krtače, glavniki; pripomočki za domače zdravljenje živine)
 • živinska vprega in oprema (konjski in goveji komati, dvojni in enojni jarmi, telege in igoji; konjska prsna oprema; biči; nagobčniki)
 • pripomočki za uporabo živalskih produktov in predelavo (stolčki za molžo, golide, vedra za mleko; posode za kisanje mleka, latvice, pinje; pripomočki za sirjenje; pripomočki za pridobivanje in predelavo mesa; škarje za strižo; krtače za predivo, kolovrati, motovila)

Čebelarstvo

 • bivališča za čebele (debla, košnice, kranjiči)
 • pripomočki za oskrbo čebel (napajalniki, pitalniki, škatle za matice)
 • čebelarska orodja in oprema (ravšlji za ogrebanje roja, strgule za strganje satovja; zaščitna oblačila)

Gozdarstvo

Gozdarstvo
 • orodja za sečnjo (sekire, klini)
 • orodja za pripravo drv (žage, bati za cepljenje klad)
 • orodja za spravilo lesa in obdelavo debel (gozdarske klešče, cepini, skobe, lupilniki)

Transportna in prometna sredstva

Transportna in prometna sredstva
 • pripomočki za hojo po snegu in smuko (krplje, dereze; smuči)
 • sredstva za vožnjo, vleko in ježo (vozovi, sani; sedla)
 • pripomočki za nošnjo (bisage, mehi, koši, oprte, krošnje; barigle, putrihi, čutare)