Subscribe to RSS - Slovenija

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: Slovenija

Članek se z vpogledom v medijske objave in s pregledom različnih strokovnih objav ukvarja z izgor

061-081
Pozdravi so raznovrstna konvencionalna sporočila
Glasba koledniških šeg je bila dolga desetletja
043-058

V članku je orisano delovanje muzejev po svetu in v Evropi v času pandemije covida-19.

089-110

V prispevku avtorica predstavi reformiranje zdravstvenega sistema Slovenije, ki ga primerja z zdr

Prispevek predstavlja časovni razvoj zamisli o muzejih na prostem pri nas vzporedno s strokovnimi

Ob knjigi Sledovi časa - Bela krajina na razglednicah v letih 1895 do 1945 razkriva avtor s pomoč

181-196

V članku avtor povezuje najpreprostejše kamnite konstrukcije v sistem, ki se razteza od Malte do

217-234

Prispevek govori o Hahnemannovi homeopatiji v Sloveniji od začetka 19. stoletja do danes.

329-335

Etnološka dediščina in filatelija je polje znotraj katerega si avtor članka definira okvir&n

351-365

V besedilu je nanizanih nekaj sledi o bivanju posameznih Škotov na Slovenskem, spoznanj o morebit

313-327

V prispevku je predstavljena podobarska delavnica Andreja in Ivana Cerarja v Mozirju - ena največ

Našteti predmeti iz kamna, kosti, gline in kovine so inštrumenti, ki se jim bosta morali v bodoče

Pričujoče vrstice objavljajo poglavitne podatke iz Göthove topografije o Štajerskem v 1.

189-200

Razprava obravnava vprašanja: kaj so maji, mlaji in jurjevanja; kdaj so se pojavili; v katere pre

V članku je predstavljena uporaba cvetnonedeljske butare na slovenskem podeželju.

079-097

Besedilo s pomočjo obravnave dveh različnih primerov – projekta Žige Kariža Teror = Dekor, ki je

189-227

V slovenskem protestantskem katekizmu, ki ga je napisal Primož Trubar leta 1575 je med drugi

Urbana etnologija nima točno določenega mesta v slovenskih muzejih.

Vsaka kulturna inovacija, ki dregne v dominantne (ljudske) kulturne vzorce, sproži javni odz

257-281

Antropološka znanost se v tridesetih letih radikalano oddaljuje od svoje naturalistične in m

241-253

Grad Vodriž - spomenik zgodnjegotske viteške stanovanjske kulture.

Avtor razčlenjuje Slomškovo razmerje do tistih dveh prvin oblačilne kulture, ki sta bili deležni

122-128

Avtorica orisuje podobo lončarstva madžarske etnične skupnosti iz pokrajine Hetes v lendavski obč

Avtorica, dolgoletni vodja Muzeja neevropskih kultur v Goričanah je v članku osvetlila zbiranje n

164-174

V razpravi Med smrtjo na krožniku in ječarsko ljubeznijo ali o ptičjem lovu v Brdih, ki

029-078

V spisu Izseljevanje prebivalcev iz Brd v letih pred priključitvijo k FLRJ 15.

211-216

Avtorja ugotavljata, da je poleg prevladujoče etnološke tradicije na Slovenskem obstajal tud

259-274

Jedro razprave je posvečeno definicijam meščanstva, razlikam med mestom in vasjo, meščanom in pod

035-062

V prispevku Vinska trgovina v Ljubljani se avtorica opredili na obdobje med obema vojnama od leta

079-098

Pričujoči članek je plod raziskave med uporabnicami Centra za socialno delo Bežigrad v Ljubljani.

Umestitev razvoja kozolcev v okvir dejanskih zgodovinskih okoliščin pokaže, da so kozolci nastali

Baronica Maria Wambolt je od leta 1876 do leta 1915 živela na gradu Hmeljnik pri Novem mestu.

111-130

Avtor poskuša z analizo najpomembnejših tekstov muzejskih sodelavcev kranjskega deželnega muzeja

059-095

V članku so predstavljeni in analizirani podatki, ki so bili s pomočjo etnoloških vprašalnic zbra

Prispevek govori o pripravah Slovenskega etnografskega muzeja na stalno razstavo, o lastnih in go

303-320

V članku je predstavljeno življenje in delo duhovnika Jurija Humarja (1819–1890).

323-345

Na podlagi razvojnih demografskih vzorcev z ozemelj s podobnimi družbenozgodovinskimi razmerami j

V članku je orisano življenje in delo dr. Marije Makarovič.

017-021

Opisan je ljudski odnos do zdravja, bolezni in smrti v posameznih obdobjih razvoja človeškega duh

045-062

Članek govori o uporabi avto/biografske metode v slovenski etnologiji in pri tem izpostavlja tist

029-041

Položaj ženske na Bizeljskem in Kozjanskem v prvi polovici 20.

145-156

V članku avtorica ugotavlja, da imajo številne ideje, metode in tehnike alternativne medicine, ki

139-159

V prispevku so s pomočjo fotografij iz albuma Terezije Barkovič, rojene Novoselič, predstavljeni

269-283

V prispevku so s pomočjo dokumentarnega in slikovnega gradiva predstavljeni spomini štirih ljudi

225-250

Članek prinaša pregled gradiva o ljudski medicini, ki so ga med letoma 1948 in 1984 zbrale terens

213-254

V prispevku so s pomočjo dokumentarnega gradiva zapisani spomini treh prebivalcev vasi Koritno na

255-282