Slovenski etnografski muzej

Razstavna hiša SEM

Katalog informacij javnega značaja

Struktura kataloga informacij

 • 1. Osnovni podatki o katalogu
 • 2. Splošni podatki o katalogu
 • 2.a. Podatki o organizaciji zavoda
 • 2.b. Organi zavoda
 • 2.c. Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij
 • 2.d. Zakonske in druge pravne podlage, ki določajo delovno področje in smernice javnega zavoda Slovenski etnografski muzej
 • 2.e. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
 • 2.f. Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
 • 2.g. Seznam javnih evidenc, s katerimi zavod upravlja
 • 2.h. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
 • 3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja
 • 4. Stroškovnik

 

1.    Osnovni podatki o katalogu

Naziv in sedež javnega zavoda
Slovenski etnografski muzej
Metelkova 2
1000 Ljubljana

Kontaktni podatki
tel.: 01 3008-700
e-pošta: etnomuz@etno-muzej.si
uradna spletna stran: www.etno-muzej.si
matična številka: 5052653
davčna številka: 99955407
klasifikacija dejavnosti: 91.020

Odgovorna oseba
Natalija Polenec, direktorica

Datum zadnje objave spremembe
November 2023

Dostopnost kataloga
Katalog je v elektronski obliki dostopen na uradni spletni strani Slovenskega etnografskega muzeja www.etno-muzej.si.

2.    Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a. Podatki o organizaciji zavoda

Poslanstvo SEM
Slovenski etnografski muzej je muzej "o ljudeh, za ljudi", muzej kulturnih istovetnosti, prostor dialoga med preteklim in sedanjim, med svojo in drugimi kulturami, med naravo in civilizacijo.
Kot osrednji etnološki muzej s slovenskimi in zunajevropskimi zbirkami s področja materialne, socialne in duhovne kulture skrbi za njihovo ohranjanje, preučevanje, spoznavanje in razumevanje.
Prek letnega cikla razstav in drugih prireditev - slovenskih (zamejskih, izseljenskih), drugih evropskih in zunajevropskih, bogatih izobraževalnih programov in publikacij predstavlja in sporoča védenja o tradicijski kulturi na Slovenskem in o kulturah nekaterih drugih ljudstev sveta; o materialni kulturni dediščini vsakdanjih in prazničnih načinov življenja ter o neoprijemljivi dediščini znanj, vrednotenj, tehnik, modrosti in ustvarjalnosti v slovenskem etničnem prostoru, v diaspori in drugod.

Opis delovnega področja zavoda

Glede na namen, zaradi katerega je zavod ustanovljen, opravlja znotraj javne službe naslednje naloge:
•    evidentira, dokumentira, raziskuje, inventarizira kulturno dediščino na podlagi zbiralne politike in poslanstva zavoda,
•    varuje in hrani zbirke ter jih dopolnjuje v skladu s poslanstvom muzeja,
•    aktivno sodeluje pri slovenskem in mednarodnem kulturnem in znanstvenem sodelovanju z drugimi muzeji, raziskovalnimi ustanovami, drugimi državnimi javnimi zavodi ter RTV Slovenija,
•    razvija vlogo osrednjega muzeja za področja svojih zbirk v sodelovanju z mrežo muzejev, z uporabniki muzeja in muzejskimi partnerji,
•    v vlogi državnega muzeja skrbi za enotne standarde na področju varovanja in hranjenja etnološke dediščine,
•    skrbi za izobraževanje svojih strokovnih sodelavcev in nudi pomoč pri strokovnem izobraževanju strokovnih sodelavcev drugih muzejev,
•    vodi strokovno izobraževanje pripravnikov,
•    daje strokovna mnenja o izvozu, iznosu in uvozu kulturne dediščine,
•    posreduje podatke o etnološki dediščini v register dediščine in skrbi za dostopnost podatkov javnosti,
•    pripravlja in izvaja pedagoške in andragoške programe ter programe za težje prilagodljive družbene skupine,
•    omogoča dostopnost do podatkov in programov telesno oviranim osebam,
•    poleg stalne razstave vsaj enkrat letno pripravi študijske razstave iz svojih zbirk, pri razstavah sodeluje z domačimi in tujimi muzeji in drugimi ustanovami,
•    povezuje se s slovenskimi ustanovami v zamejstvu in Slovenci po svetu za načrtno varovanje in hranjenje kulturne dediščine,
•    pri restavratorsko-konservatorski dejavnosti se povezuje z Restavratorskim centrom Republike Slovenije in ostalimi muzeji ter izvaja konserviranje in restavriranje predmetov drugih muzejev v skladu s svojim letnim programom,
•    letni program razstav usklajuje z ostalimi državnimi muzeji,
•    vodi strokovno knjižnico za področje etnologije, ki je odprta javnosti in skrbi za izvajanje knjižnične dejavnosti po zahtevanih standardih in zakonodaji,
•    izdaja tiskano gradivo, video, zvočne in računalniške zapise, ki izhajajo iz poslanstva muzeja ter druge oblike promocijskega materiala s področja dejavnosti muzeja,
•    vodi evidenco nezakonito odtujenih predmetov kulturne dediščine,
•    evidentira premično kulturno dediščino po standardih UNESCA (Object ID) v skladu s poslanstvom muzeja, na spomenikih, ki so v državni lasti in niso v upravljanju drugega državnega muzeja,
•    načrtuje in izvaja raziskovalno dejavnost v skladu s poslanstvom muzeja.


Organizacijske enote

•    UPRAVA (tajništvo, finančna služba in tehnično vzdrževalna služba)

•    PROGRAMI IN POPULARIZACIJA (oddelek za muzejsko pedagogiko in andragogiko in Služba za komuniciranje in javne programe)

•    STROKOVNI ODDELKI

•    Oddelek kustodiatov:

 • Kustodiat za kmečko gospodarstvo in promet,
 • Kustodiat za obrt in trgovino,
 • Kustodiat za stavbarstvo, notranjo opremo in bivalno kulturo,
 • Kustodiat za oblačilno kulturo in tekstil,
 • Kustodiat za družbeno kulturo,
 • Kustodiat za duhovno kulturo,
 • Kustodiat za ljudsko likovno umetnost in slikovne vire,
 • Kustodiat za zbirke iz Afrike in Amerike
 • Kustodiat za zbirke iz Azije, Avstralije in Oceanije
 • Kustodiat za slovenske izseljence, zamejce, pripadnike narodnih manjšin in drugih etnij v Sloveniji
 • Kustodiat za etnografski film

•    Oddelek za nesnovno kulturno dediščino
•    Oddelek za dokumentacijo
•    Oddelek za konserviranje in restavriranje
•    Knjižnica
•    Oddelke za trajnostni razvoj in skupnostne prakse

2.b. Organi zavoda

Svet zavoda

 • Sebastjan Luis Kocmur, predsednik
 • Jelka Pšajd, namestnica predsednika
 • Jožica Barbo Hrastar, članica
 • Jadranka Oblak Tavčar, članica
 • mag. Adela Pukl, članica

Strokovni svet

 • Alenka Černelič Krošelj, predsednica
 • dr. Marko Frelih, podpredsednik
 • mag. Ana Motnikar, članica
 • doc. dr. Klen Čopič Pucihar, član
 • doc.  dr. Saša Poljak Istenič, članica
 • dr. Urša Valič, članica

2.c. Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Pristojna oseba
Natalija Polenec
tel.: 01 3008-714
e-pošta: natalija.polenec@etno-muzej.si

2.d. Zakonske in druge pravne podlage, ki določajo delovno področje in smernice delovanja Slovenskega etnografskega muzeja

Državni predpisi
1.    Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski etnografski muzej (Uradni list RS št. 60/03, 11/09 in 66/16)
2.    Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP)
3.    Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1) (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16, 21/18 – ZNOrg in 78/23 – ZUNPEOVE)
4.    Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1D) (Uradni list RS, št. 32/2016)
5.    Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23)
6.    Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP)
7.    Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22)
8.    Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb)
9.    Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22, 54/22 – ZUPŠ-1 in 114/23)
10.    Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22).

Predpisi so dostopni na spletni strani Ministrstva za kulturo (www.mk.gov.si) pod rubriko Zakonodaja - Kulturna dediščina.

Interni predpisi
1.    Pravilnik o delovnem času, odmorih in počitkih
2.    Pravilnik o računovodstvu
3.    Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji v SEM
4.    Poslovnik o delu Sveta SEM
5.    Poslovnik o delu Strokovnega sveta SEM
6.    Pravilnik o dostopnosti do depojev
7.    Izjava o varnosti z oceno tveganja
8.    Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja knjižnice SEM
9.    Pravilnik o izločanju in odpisu knjižničnega gradiva SEM
10.    Požarni red in požarni načrt
11.    Pravilnik o izdajanju medijev v SEM
12.    Depojski pravilnik SEM
13.    Politika proti spolnemu in drugemu nadlegovanju ter trpinčenju na delovnem mestu in v zvezi z delom
14.    Pravilnik o varovanju osebnih podatkov
15.    Pravilnik o službenih mobilnih telefonih v SEM
16.    Pravilnik o uporabi službenih avtomobilov
17.    Pravilnik o uporabi muzejskega gradiva in prostorov s cenikoma
18.    Načrt integritete
19.    Register tveganj
20.    Navodilo o popisu muzejskih predmetov
21.    Pisno strokovno navodilo za odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega gradiva SEM
22.    Načrt promocije zdravja na delovnem mestu
23.    Pravilnik o preprečevanju alkoholizma in izvajanju preizkusa vinjenosti ter vpliva mamil in psihoaktivnih substanc
24.    Načrt fizičnega varovanja
25.    Pravilnik o delu na domu
26.    Pravilnik o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti Slovenskega etnografskega muzeja
27.    Pravilnik o dejavnosti blaga in storitev na trgu

2.e. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

•    Strateški načrt SEM 2021 – 2025
•    Strateški načrt SEM 2017 – 2021
•    Strateški načrt SEM 2021 – 2025
•    Letna poročila SEM
•    Analiza obiskovalcev

2.f. Seznam javnih evidenc, s katerimi zavod upravlja

Seznam vabljenih na muzejske razstave in ostale prireditve
Seznam zaposlenih
Seznam evidenc:

Evidence, ki niso javno dostopne:
•    Evidenca zaposlenih
•    Evidenca plač in drugih osebnih prejemkov ter drugih izplačil v zvezi z delom redno in začasno zaposlenih
•    Zbirka podatkov o članih organov muzeja
•    Evidenca preventivnih zdravstvenih pregledov
•    Evidenca o usposabljanju za varno delo in o usposobljenosti za varstvo pred požarom
•    Evidenca o delovnem času

Evidence, ki so javno dostopne:
•    Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest – 21. člen ZJU – dostopno: Na sedežu Slovenskega etnografskega muzeja po predhodnem dogovoru.
•    Evidenca o strukturi javnih uslužbencev po nazivih -21. člen ZJU – dostopno: Na sedežu Slovenskega etnografskega muzeja po predhodnem dogovoru.

2.g. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk

•    Knjižnica

 • Baza podatkov v sistemu COBISS.SI: SEMLJ http://www.etno-muzej.si/knjiznica
 • Digitalizirani članki iz revije Etnolog 1(1926/27) - 17(1944) / Slovenski  etnograf 18(1948) - 50/51(1988-1990) / Etnolog 1(1991) - https://www.etno-muzej.si/sl/etnolog/revija-etnolog

•    Dokumentacija

 • Inventarna knjiga predmetov
 • Akcesijska evidenca
 • Fototeka
 • Digitalna fototeka
 • Videoteka
 • Hišni arhiv (HA)
 • Arhiv razno (RA)

3.    Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa preko spleta z navedbo tehničnih pogojev in oblik, v katerih se nahajajo informacije javnega značaja
Informacije so dosegljive na spletnih straneh SEM. Za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete brskalnik Edge, Firefox ali Chrome.

Opis »fizičnega« dostopa z navedbo uradnih ur, prostora in načina seznanitve z informacijo
Fizični dostop je mogoč po predhodnem dogovoru na sedežu muzeja vsak delovnik od 7. do 15. ure.
Pristojna oseba: Natalija Bubnjar, dipl. soc. del., poslovna sekretarka, tel.: +386 1 3008 704,
e-pošta: natalija.bubnjar@etno-muzej.si
Odgovorna oseba za varovanje osebnih podatkov: Miha Špiček

Opis delnega dostopa
V skladu z 19. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

4. Stroškovnik

Muzej lahko, če bi bil dostop do večjega obsega dokumentov povezan tudi z večjimi materialnimi stroški, zaračuna le-te skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja, ki velja od 8. maja 2016.

Natalija Polenec
Direktorica Slovenskega etnografskega muzeja