Slovenski etnografski muzej

Navodila avtoricam in avtorjem

Besedila, oddana za objavo v Etnologu, preberejo uredniki, znanstvene članke pa tudi vsaj dva recenzenta. Uredniki oz. recenzenti odločijo, če je prispevek sprejemljiv za objavo, oziroma ga po potrebi s pripombami vrnejo avtorju v dopolnitev. Pogoj za objavo znanstvenega članka sta dve pozitivni recenziji; praviloma objavljamo le izvirne članke.

Vsa besedila naj bodo napisana v programu Word, v pisavi Times New Roman. Velikost pisave naj bo 12 pik, razmik med vrsticami pa 1,5. Dolžina strokovnih, poljudnih in podobnih člankov je odvisna od dogovora z urednikom.

Znanstveni članki lahko praviloma obsegajo največ 45.000 znakov s presledki, ki vsebujejo tudi:

  • izvleček (do 600 znakov s presledki),
  • ključne besede (6),
  • besedo o avtorju (do 600 znakov s presledki),
  • povzetek (do 2500 znakov s presledki),
  • reference.

Citiranje

Sklicevanje na bibliografsko enoto navajamo v besedilu na oklepajski način (Mencej 2014: 212). Če gre za dva ali tri soavtorje, jih ločujemo z vejico, če so soavtorji več kot trije, navedemo le prvega (Fikfak idr. 2003). Če navajamo več avtorjev različnih del, jih ločujemo s podpičjem (Žagar 2012; Baš 1989).

Reference

Seznam referenčne literature in virov naj bo urejen po abecednem redu priimkov avtorjev. Priimek avtorja naj bo izpisan z velikimi črkami, za vejico pa ime (MURŠIČ, Rajko). Če gre za urednika, za imenom dodamo (ur.) (BAŠ, Angelos (ur.)). Če je več avtorjev ali urednikov, so med njimi vejice (REPIČ, Jaka, HUDALES, Jože). Če so avtorji ali uredniki več kot trije, navedemo le prvega in dodamo [idr.] (HAZLER, Vito [idr.]). Leto izida naj bo v naslednji vrsti; če je navedenih več objav enega avtorja v istem letu, dodamo k letnici a, b, c … (2008a).

Pri monografskih publikacijah sledi naslov publikacije, kraj izida in založba. Naslovi monografij in zbornikov naj bodo izpisani ležeče, naslovi in podnaslovi pa ločeni z dvopičjem. Pri angleških naslovih naj bodo besede naslova izpisane z velikimi začetnicami. Pri publikacijah, ki so izšle v treh ali več krajih hkrati ali pri treh ali več založbah, navedite samo prvi kraj ali založbo z dodatkom [idr.] (Los Angeles [idr.]: Sage).

Primeri:

SLAVEC GRADIŠNIK, Ingrid
2000 Etnologija na Slovenskem: Med čermi narodopisja in antropologije. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

MAKAROVIČ, Gorazd in ROGELJ ŠKAFAR, Bojana
2000 Poslikane panjske končnice: Zbirka Slovenskega etnografskega muzeja = Painted Beehive Panels: The Collection of the Slovene Ethnographic Museum. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej.

LYSAGHT, Patricia (ur.)
2002 Food and Celebration: From Fasting to Feasting: Proceedings of the 13th Conference of the International Commission for Ethnological Food Research, Ljubljana, Preddvor, and Piran, Slovenia, June 5-11, 2000. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU; Dublin: Department of Irish Folklore, University College.

FIKFAK, Jurij [idr.] (ur.)
2003 O pustu, maskah in maskiranju: Razprave in gradiva. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Pri člankih, objavljenih v monografijah oziroma zbornikih za letnico navedemo naslov članka, urednika/e, naslov publikacije izpisan ležeče, kraj, založbo in strani.

Primer:

GODINA GOLIJA, Maja
2003 Pustovanja v Mariboru (1840–1940). V: J. Fikfak [idr.] (ur.), O pustu, maskah in maskiranju: Razprave in gradiva. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 233–240.

Pri člankih, objavljenih v revijah, za letnico sledi naslov članka, naslov revije izpisan ležeče, letnik, številka in strani.

Primer:

RAMŠAK, Mojca
2002 Znanost med objektivnostjo in grožnjo subjektivnosti: Vloga terenskih dnevnikov in empatije pri zapisovanju življenjskih zgodb. Traditiones 31 (2): 93–114.

Spletne vire navajate na enak način (avtor, leto objave, naslov, kraj izida in založba / ime revije, podatki o reviji); v lomljenih oklepajih (< >) dodamo še URL naslov, v oglatih oklepajih pa datum dostopa do vira.

Primera:

TAYLOR, Ken
2008 Landscape and Memory: Cultural Landscapes, Intangible Values and some Thoughts on Asia. V:16th ICOMOS General Assembly and international symposium: 'Finding the spirit of place – between the tangible and the intangible’, 29 sept. – 4 oct. 2008, Quebec, Canada. <http://openarchive.icomos.org/139/> [26. 4. 2016].

KALIŠNIK, Primož
2015 Trail, tek v naravi. Polet O2 22. 6. 2015. <http://www.polet.si/na-kisiku/trail-tek-v-naravi> [31. 5. 2016].  

Ilustrativno gradivo

Objavljamo le ilustrativno gradivo z urejenimi avtorskimi pravicami, za katere poskrbijo avtorji. Oddano naj bo v ločenih datotekah in v resoluciji, primerni za tisk. Podnapisi k slikovnemu gradivu naj bodo na želenih mestih med besedilom.

Avtorske pravice

Za avtorsko delo, objavljeno v Etnologu, vse moralne avtorske pravice pripadajo avtorju, materialne avtorske pravice reproduciranja in distribuiranja v Republiki Sloveniji in v drugih državah pa avtor brezplačno, enkrat za vselej, za vse primere, za neomejene naklade in za vse medije (tudi na spletu) neizključno prenese na izdajatelja.